Opphavsrett Gule Sider AS | Gule Sider

Gule Sider AS innehar, om ikke annet er angitt, opphavsretten til alt materiale på dette nettstedet (www.gulesider.no).

Innhold, layout og samlingene av opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning.

Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Gule Sider AS.

Det er herunder ikke tillatt å kopiere gjentatt og systematisk deler av innholdet på nettsidene. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Alle rettigheter forbeholdes.